پروژه های معماری انجام شده توسط ماکت مشهد

پروژه مشهد مال

Mashhad-mall

پروژه لحظه ۱

Lahze-1

پروژه مجتمع مسکونی نبوت

Maskooni

پروژه لحظه ۲

lahze-2

پروژه خانه خورشید کیش

khane-khorshid-asatir

نمونه کاملی از پروژه های معماری ماکت مشهد را مشاهده کنید

فهرست