از آنجایی که استرس تحویل پروژه ها، جزء جدا نشدنی زندگی دانشجویان معماری است،

تیم ماکت مشهد با تمام توان همراه دانشجویان معماری، هست و خواهد بود.

نمونه های متنوعی از پروژه های کانسپت انجام شده توسط تیم ما

فهرست